logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

KoppIT AS, Org.nr: 917405581 MVA

Følg oss:

Ring 576 23 100

TJENESTEAVTALE

Sist oppdatert: 01.12.2016

Betingelsene er gyldige fra 01.12.2016 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og KoppIT AS, org.nr. 917405581 (KoppIT).

Ved å kjøpe, og bruke, KoppIT sine produkter og tjenester, bekrefter du å ha lest og forstått, og aksepterer å være bundet av, bestemmelsene i denne avtalen.

FORBRUKERFORHOLD

Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at Kunden fratas rettigheter som Kunden har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter Kunden måtte ha om Kunden inngår denne avtalen som forbruker.

KoppIT anerkjenner og overholder forbrukerrettigheter i de land hvor KoppIT er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter. De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret.

Ved kjøp av tjenester i forbrukerforhold gir Kunden samtykke til at KoppIT kan påbegynne levering før angrefristen utløper. Ved utøvelse av angreretten vil Kunden dermed måtte betale for tjenester som er vanskelige, eller umulige, å tilbakeføre og hvor Kunden har gitt avkall på Angreretten. KoppIT plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

 

Avtalen består av:

Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser.

Registreringsavtale – vilkår for registrering, flytting og administrasjon av domenenavn.

Betingelser for Hostingtjenester – spesifikke vilkår for våre ulike hostingtjenester.

Samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

SALGSBETINGELSER

Avtaleinngåelse

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til KoppIT.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra KoppIT i bestillingsløsningen på nettsiden, i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Priser og prisendringer

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som KoppIT ikke har informert om skal Kunden ikke bære.

Kampanjepriser er gjeldende i én – 1 – avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. KoppIT plikter å informere om kampanjepriser.

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet fremkommer.

KoppIT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. KoppIT plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per e-post til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

 

Betaling

KoppIT kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan KoppIT reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Alle abonnementstjenester faktureres for minimum 12 måneder, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår.

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder.

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 1 måned før ny periode begynner å løpe. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr.

Sluttsummen på fakturaer og kontantkjøp avrundes til nærmeste hele krone. Ørebeløp som ender på 1- 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

Uidentifiserbare bankoverføringer, og innbetalinger som overstiger kravbeløpet, vil automatisk bli tilbakebetalt. Beløp under 5 000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav, som er mer enn 5 dager over forfall, før en eventuell tilbakebetaling.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi KoppIT melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev):

KoppIT AS

Årdalsvegen 31

6884 Øvre Årdal

E-post: koppit@koppit.no

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom KoppIT ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. KoppIT kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten.

Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp.

KoppIT er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra KoppIT fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten. KoppIT plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

Garanti

Garantier som gis av KoppIT, gir Kunden rettigheter i tillegg til de Kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom KoppIT ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden sin side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev).

Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra KoppIT. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som KoppIT ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for KoppIT at det står i vesentlig misforhold til Kunden sin interesse i at KoppIT oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom KoppIT ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre KoppIT til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom KoppIT ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av KoppIT uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis KoppIT nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet KoppIT om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom KoppIT godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor KoppIT sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. KoppIT sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Mangel ved tjenesten

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi KoppIT melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke KoppIT får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning.

Reklamasjon til KoppIT bør skje skriftlig:

KoppIT AS

Årdalsvegen 31

6884 Øvre Årdal

E-post: koppit@koppit.no

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. KoppIT kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder KoppIT urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. KoppIT har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

KoppIT skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med KoppIT, skal KoppIT ikke bære disse utgiftene.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

Heving

Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av KoppIT uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet.

Erstatning og ansvarsbegrensning

KoppIT kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. KoppIT sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Ansvarsbegrensning

Verken KoppIT, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, KoppIT sine tjenester.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er:

  • Tap av informasjon eller data av noe slag
  • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
  • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
  • Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
  • Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
  • Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av KoppIT og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra KoppIT sin side, og selv om KoppIT, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. KoppIT kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis KoppIT godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor KoppIT sin kontroll, og som KoppIT ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir KoppIT ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot KoppIT basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår KoppIT blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde KoppIT, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra KoppIT i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med KoppIT sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

KoppIT sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes KoppIT eller forhold på KoppIT sin side, kan KoppIT etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. KoppIT vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging

KoppIT kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan KoppIT uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

Suspendering

KoppIT kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse

KoppIT kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper KoppIT sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving

KoppIT kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

KoppIT forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. KoppIT vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde KoppIT skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Renter og gebyrer

Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan KoppIT kreve purregebgyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan KoppIT kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for KoppIT.

Personopplysninger

KoppIT behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er KoppIT.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan KoppIT, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at KoppIT skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at KoppIT skal få gjennomført avtalen med Kunden, eller i lovbestemte tilfelle.

Kunden har rett til innsyn i, retting og sletting av egne personopplysninger.

Se Personvernserklæring og Cookie Policy for en mer utfyllende beskrivelse av KoppIT sin behandling av personopplysninger og data som lagres under et besøk på våre websider.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), utviklingsprosjekter hos KoppIT, all kommunikasjon mellom deg og KoppIT, og eller andre opplysninger knyttet til KoppIT sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til KoppIT sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

KoppIT forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele KoppIT skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter KoppIT å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal meddeles KoppIT fra grensesnittet i Kontrollpanelet, eller skriftlig til per@koppit.no. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at KoppIT forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.

KoppIT plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Lovvalg, konflikt- og tvisteløsning

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.

Klager rettes til KoppIT innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Partene vedtar Sogn tingrett som verneting.

REGISTRERINGSAVTALE

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten forøvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan KoppIT unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN, NORID, EURID, ASNIC, ISNIC, DK HOSTMASTER eller annen toppnivåregistrar, og RRP Proxy, til enhver tid tilgjengelig på https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement, og som KoppIT, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

KoppIT kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, eller RRP Proxy.

KoppIT forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til KoppIT, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til KoppIT sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av KoppIT, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde KoppIT skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting

Domenenavnssøknad utføres av KoppIT på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. KoppIT er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan KoppIT ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at KoppIT kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. KoppIT formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Ved bestilling av såkalt WHOIS-Privacy for et domenenavn plikter KoppIT å holde denne informasjonen skjult for de aktuelle WHOIS-databasene.

KoppIT kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens KoppIT behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

KoppIT plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å endre disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.

Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av KoppIT.

KoppIT forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom KoppIT, eller flyttes til KoppIT, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). KoppIT forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at KoppIT er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Flytting av domenenavn fra KoppIT til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.

HOSTINGTJENESTER

Avtaleperiode

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. KoppIT plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden.

Levering

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal KoppIT levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per e-post når tjenesten er levert.

Generell bruksrett

Avtalen gir Kunden tilgang på tjenermaskin(er) hos KoppIT, eller underleverandør, slik at Kunden sine tjenester blir tilgjengelig for brukerne. KoppIT, eller underleverandører av KoppIT, sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde tjenermaskinene som benyttes.

KoppIT, eller underleverandører av KoppIT, er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten og kun for feil som hindrer avtalemessig leveranse.

KoppIT, eller underleverandører av KoppIT, plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen i henhold til et godt sikkerhetsnivå for Internettløsninger.

KoppIT, eller underleverandører av KoppIT plikter å overvåke tjenermaskiner og følge opp status på utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

KoppIT tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare som Kunden benytter seg av. Dette gjelder også etter endringer på tjenesten, og uten forutgående varsel, uansett årsak til endringene, og selv om programvaren fungerte før endringene.

Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av tjenestene gir ikke rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, med mindre slike garantier er gitt i denne avtale eller i kontrakt.

Ikke varslet stans i drift som skyldes hindringer utenfor KoppIT sin kontroll gir ikke rett til avkortning.

Akseptabel bruk (AUP)

KoppIT sine tjenester må ikke benyttes til formål som KoppIT, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, de(t) lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder KoppIT seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten uten forutgående varsel.

KoppIT forbyr utsendelse av spam. KoppIT definerer spam som mer eller mindre likelydende e-post sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger.

KoppIT forbyr masseutsendelser av e-post til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, e-post- eller andre tjenester levert av KoppIT. Tjenester levert av KoppIT tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, e-post sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

KoppIT forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av Kunden skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in»).

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: «closed-loop opt-in») menes at listeabonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke e-postlisten ved å bekrefte (svare på) en e-post med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige e-postlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig e-postadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om e-postlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for KoppIT på forespørsel. Utsendelse av e-post til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av KoppIT i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av KoppIT, eller underleverandør, sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som KoppIT forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

All utsendelse av e-post fra tjenesten skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for e-post sendt fra Webhotell/Web Server:

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.

Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

E-post

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av KoppIT, eller underleverandør, sine tjenermaskiner. E-post lagres på KoppIT , eller underleverandør, sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som KoppIT forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Dersom Kundens plassbruk overskrider den avtalte langringskapasiteten, vil KoppIT informere Kunden om dette, og oppfordre Kunden om enten å slette e-post eller oppgradere tjenesten. Dersom Kunden innen 1 uke ikke sletter e-post vil tjenesten automatisk bli oppgradert til neste kapasitetsnivå, og Kunden fakturert deretter.

All utsendelse av e-post skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for e-post sendt fra en vanlig e-postkonto:

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.

Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.

Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.

Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Spamfilter

Tjenesten gir Kunden tilgang til en filtertjeneste på tjenermaskin som filtrerer innkommende e-post for uønsket e-post (Spam), og dernest leverer den videre til Kunden sin e-postserver.

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere er det KoppIT sitt ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim e-post går tapt i filtreringen.

Kunden plikter å holde KoppIT orientert om antall e-postadresser tjenesten skal filtrere for. KoppIT forbeholder seg retten til å oppdatere dette antallet selv, og etterfakturere, dersom det foreligger mislighold på dette punktet.

Følgende begrensninger gjelder for tjenesten:

Hver e-postadresse kan motta maksimalt 1 000 meldinger/24 timer.

Hver e-postadresse kan motta maksimalt 5 000 meldinger/30 dager.

Kunden er selv ansvarlig for konfigurasjon, drift og vedlikehold av egen epostserver. Kunden er selv ansvarlig for å at tjenesten er konfigurert med riktig adresse til egen epostserver.

Dersom Kunden sin e-postserver blir utilgjengelig vil tjenesten forsøke å oppbevare innkommende e-post på tjenermaskin inntil Kunden sin e-postserver blir tilgjengelig igjen. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at denne funksjonaliteten kommer uten garantier, og at nedetid på egen epostserver kan medføre at innkommende e-post går tapt og ikke blir levert til mottaker.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Database

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av KoppIT sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som KoppIT forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

KoppIT forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Managed Backup

Med mindre annet fremgår av denne avtalen, er Managed Backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

KoppIT sitt ansvar er å foreta hensiktsmessig backup, full eller inkrementell, daglig eller med annet hensiktsmessig intervall, og så langt det er praktisk gjennomførbart.

Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det foretas backup kun én – 1 – gang i døgnet, med mindre noe annet fremgår av brukergrensesnitt, kontrakt eller annen dokumentasjon.

Kunden aksepterer, og er inneforstått med, at det enkelte dager ikke vil være mulig å gjennomføre backup grunnet planlagte og ikke-planlagte driftsavbrudd, og at KoppIT ikke varsler om slike avvik.

For backup av data på Kundens utstyr er det Kunden sitt ansvar å definere og meddele korrekt backuputvalg til KoppIT, samt gjøre oppmerksom på ethvert forhold som er nødvendig å ha kjennskap til for å foreta en hensiktsmessig backup.

Gjenopprettelse av data på Kundens forespørsel faktureres etter medgått tid og til gjeldende timepriser.

KoppIT er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte eller indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom KoppIT sine tjenester. KoppIT vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått dersom det hadde vært tatt slik kopi.